ഗാസയിലെ 76% സ്‌കൂളുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകണമെങ്കിൽ വലിയ പുനരധിവാസം ആവശ്യമാണ്: യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ

ഗാസയിലെ 76%  സ്‌കൂളുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകണമെങ്കിൽ വലിയ പുനരധിവാസം ആവശ്യമാണ്: യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ
ഗാസയിലെ 76 ശതമാനം സ്‌കൂളുകളും വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ വലിയ പുനരധിവാസം ആവശ്യമാണെന്ന് പാലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കായുള്ള യുഎൻ റിലീഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഏജൻസി (യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ) പറഞ്ഞു.ഗ്ലോബൽ എജ്യുക്കേഷൻ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഗാസയിൽ 76 ശതമാനം സ്‌കൂളുകളും പുനർനിർമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പുനരധിവ