അഞ്ച് വർഷത്തെ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഷാർജ ഓൾഡ് കാർസ് ക്ലബ്

ഷാർജ ഓൾഡ് കാർസ് ക്ലബ് (എസ്ഒസിസി) വിൻ്റേജ് കാർ വ്യവസായത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തെ തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. വാഹനങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള ക്ലബ്ബിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ പുതിയ തന്ത്രം അടിവരയിടുന്നു.ക്ലബ്ബിൻ്റ