ഇൻ്റലിജൻ്റ് ട്രാഫിക് സിസ്റ്റംസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പഠനം ആർടിഎ ആരംഭിച്ചു

ഇൻ്റലിജൻ്റ് ട്രാഫിക് സിസ്റ്റംസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പഠനം ആർടിഎ ആരംഭിച്ചു
ദുബായിലെ റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) ഇൻ്റലിജൻ്റ് ട്രാഫിക് സിസ്റ്റംസ് (ഐടിഎസ്) ഇംപ്രൂവ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു. എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന റോഡുകളുടെ 100% കവർ ചെയ്യാനും കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ്(സി-ഐടിഎസ്) പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവ