ലോകബാങ്ക് ഈജിപ്തിന് 700 മില്യൺ ഡോളർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഈ വർഷം ആദ്യം ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 3 വർഷത്തെ 6 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഈജിപ്തിന് 700 മില്യൺ ഡോളർ ബജറ്റ് പിന്തുണ തിങ്കളാഴ്ച ലോക ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു.സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം, മാക്രോ ഇക്കണോമിക്, ഫിസ്‌കൽ പ്രതിരോധം, ഹരിത വളർച്ചാ പാത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈജിപ്തിനെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് 7