വിഷ സംയുക്തങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് എയുഎസ് ഗവേഷകർ അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾ വികസിപ്പിച്ചു

വിഷ സംയുക്തങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് എയുഎസ് ഗവേഷകർ അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾ വികസിപ്പിച്ചു
അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഷാർജയിലെ (എയുഎസ്) ഒരു ഗവേഷക സംഘം, കീടനാശിനികൾ, കെമിക്കൽ വാർഫെയർ ഏജൻ്റുകൾ(സിഡബ്ല്യൂഎ) പോലുള്ള ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയ ചെറിയ അളവിലുള്ള വിഷ സംയുക്തങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ള രണ്ട് ലുമിനസെൻ്റ് സെൻസറുകൾ വികസിപ്പിച്ചു. സൈനിക, പ്രതിരോധം, പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം, വ്യാവസായിക ക്രമീകരണങ്ങൾ, അട