ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ പങ്കാളിത്ത കരാറിലേർപ്പെട്ട് യുഎഇയും, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും

ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ പങ്കാളിത്ത കരാറിലേർപ്പെട്ട് യുഎഇയും, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും
ഇത്തിഹാദ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് (ഇസിഐ) യുഎഇയിലെയും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെയും കമ്പനികൾക്ക് ഉഭയകക്ഷി പുനർ ഇൻഷുറൻസ് ബാധ്യതകൾക്കായി ഒരു ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഗ്യാരൻ്റി ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനുമായി (ഇജിഎപി) തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു