യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സൈബർസ്‌പേസിലെ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി യുഎഇ

യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സൈബർസ്‌പേസിലെ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി യുഎഇ
'സൈബർസ്പേസിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീഷണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക' എന്ന വിഷയത്തിൽ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സൈബർസ്‌പേസിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പെരുമാറ്റം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള കൂട്ടായ അഭിലാഷങ്ങളെ ഉറപ്പാക്കാനു