ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദേശീയ കായിക തന്ത്രം 2031ൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൻ്റെ 95% പൂർത്തിയാക്കി: ഗാനിം അൽ ഹജേരി

ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ  ദേശീയ കായിക തന്ത്രം 2031ൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൻ്റെ 95% പൂർത്തിയാക്കി: ഗാനിം അൽ ഹജേരി
യുഎഇ സ്‌പോർട്‌സ് ശരിയായ ദിശയിലാണ് മുന്നേറുന്നതെന്ന് ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്‌പോർട്‌സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഗാനിം മുബാറക് അൽ ഹജേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു .ദേശീയ കായിക തന്ത്രം- 2031ൻ്റെ സമാരംഭം രാജ്യത്തിൻ്റെ കായിക വികസനത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തൽ, ഭരണം