ബിസിനസ് സജ്ജീകരണത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം യുഎഇയുടെ ഗ്ലോബൽ ഹബ്

ബിസിനസ് സജ്ജീകരണത്തിനായി  പ്രയോജനപ്പെടുത്താം യുഎഇയുടെ ഗ്ലോബൽ ഹബ്
പുതുമ, കൃത്രിമബുദ്ധി, സംരംഭകത്വം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ മികച്ച ആഗോള ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി യുഎഇ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്, നിക്ഷേപ ആകർഷണ സൂചകങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ റാങ്കിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തി. യുഎഇ നിക്ഷേപകർക്ക് വിവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ