സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി ഷാർജ പോലീസ് സയൻസ് അക്കാദമിയുടെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു

സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി ഷാർജ പോലീസ് സയൻസ് അക്കാദമിയുടെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോ. ശൈഖ്  സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി, ഷാർജ പോലീസ് സയൻസ് അക്കാദമിയുടെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എമിരി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.ഡിക്രി പ്രകാരം, ഷാർജ പോലീസ് സയൻസ് അക്കാദമി എല്ലാ നിയമനിർമ്മാണ, ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവും നിയമപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷാർജ അക്കാഡ