ഓപ്പൺ ഫിനാൻസ് സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ ഓപ്പൺ ഫിനാൻസ് റെഗുലേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച് സിബിയുഎഇ

ഓപ്പൺ ഫിനാൻസ് സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ ഓപ്പൺ ഫിനാൻസ് റെഗുലേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച് സിബിയുഎഇ
ഓപ്പൺ ഫിനാൻസ് സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, മത്സരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഒരു മുൻനിര സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പദവി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി യുഎഇയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ഫിനാൻസ് റെഗുലേഷൻ പുറപ്പെ