യുഎഇയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള യു.എൻ പോലീസ് മേധാവികളുടെ ഉച്ചകോടിക്ക് തുടക്കമായി

യുഎഇയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള യു.എൻ പോലീസ് മേധാവികളുടെ ഉച്ചകോടിക്ക് തുടക്കമായി
ആഗോള സുരക്ഷ, സുസ്ഥിരത, സമാധാനം എന്നിവയിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തി, ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന യുഎൻ ചീഫ്സ് ഓഫ് പോലീസ് ഉച്ചകോടിയിൽ(2024) യുഎഇ സ്പോൺസർ രാജ്യമായി പങ്കെടുത്തു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മന്ത്രിമാർ, പോലീസ് മേധാവികൾ, പ്രാദേശിക പോലീസ് സംഘടനകൾ എന്നിവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമാണ് ഉച്ചക