വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേൽ തീരുമാനത്തെ ജിസിസി അപലപിച്ചു

വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേൽ തീരുമാനത്തെ ജിസിസി അപലപിച്ചു
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ കാബിനറ്റിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസെം മുഹമ്മദ് അൽബുദൈവി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേനയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും പ്രമേയങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായ ലംഘനങ്ങളെ ജിസിസി നിരസിക