650 ബില്യൺ ദിർഹം നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ ദുബായ് പുതിയ നിക്ഷേപ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

650 ബില്യൺ ദിർഹം നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ ദുബായ് പുതിയ നിക്ഷേപ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
സാമ്പത്തിക അജണ്ടയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും 2033-ഓടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് നഗര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായി മാറുന്നതിനുമുള്ള നിരവധി സംരംഭങ്ങൾക്കും പരിപാടികൾക്കും ദുബായ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി. ദുബായിലേക്ക് 650 ബില്യൺ ദിർഹം നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി 10 വർഷത്തേക്ക് 25 ബി