ഷാർജ: വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച നഗരത്തിൻ്റെ ആഗോള മാതൃക

ഷാർജ: വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച നഗരത്തിൻ്റെ ആഗോള മാതൃക
ഡോ. ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമഗ്രമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നത്തിൽ വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഷാർജ കൈവരിച്ചത്. ഇതിനായി വിവിധ  മേഖലകളിലെ സാമൂഹിക പുരോഗതിയിലേക്കും വികസനത്തിലേക്കും വഴി തെ