ഷാർജ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വിലയിരുത്തൽ രണ്ടാം പതിപ്പിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഷാർജ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വിലയിരുത്തൽ രണ്ടാം പതിപ്പിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (SPEA) ഈ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള (2023-2024) 'ഇത്‌കാൻ' പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എമിറേറ്റിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്താനും അതോറിറ്റിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരിക്കാനുമാണ് പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എമിറേറ്റിലെ 129 സ്വകാര