ഗാസയിൽ പുതുതായി കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്കായി യുഎൻ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

ഗാസയിൽ പുതുതായി കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്കായി യുഎൻ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു
ഗാസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകരും അവരുടെ പങ്കാളികളും പുതുതായി കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണ സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎൻ വക്താവ് സ്റ്റെഫാൻ ഡുജാറിക് പറഞ്ഞു. വടക്ക് ഗാസയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തെക്ക് റഫയിലെ തെക്കൻ അൽ മവാസിയിൽ നിന്നും പതിനായിരക്കണക്കിന് പലസ്തീനികൾ