എസ്സിഐയുടെ ആഫ്രിക്കയിലെ അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിനുള്ള സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അൽ ഖാസിമിയ സർവകലാശാല

എസ്സിഐയുടെ  ആഫ്രിക്കയിലെ അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിനുള്ള സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അൽ ഖാസിമിയ സർവകലാശാല
ദേശീയ കേഡർമാരുടെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ആഫ്രിക്കയിൽ അറബിക്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സയൻസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചാരിറ്റബിൾ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ അൽ ഖാസിമിയ സർവകലാശാലയും ഷാർജ ചാരിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണലും(എസ്സിഐ) ഒപ്പുവച്ചു. സർവകല