ക്ലിനിക്കൽ പഠനത്തിൽ എഡിയു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകാൻ ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്‌സ്

ക്ലിനിക്കൽ പഠനത്തിൽ എഡിയു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകാൻ ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്‌സ്
അബുദാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എഡിയു) ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാദമിക് അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും യുഎഇയിലെ ക്ലിനിക്കൽ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്സുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. ഈ പങ്കാളിത്തം എഡിയു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ദേശ