രണ്ട് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും, ഗ്ലോബി അവാർഡ്‌സിൽ തിളങ്ങി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ

രണ്ട് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും, ഗ്ലോബി അവാർഡ്‌സിൽ തിളങ്ങി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ
യുഎഇ സൈബർ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഹമദ് അൽ-കുവൈത്തി, പ്രാദേശികമായും ആഗോളതലത്തിലും ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർണായക സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഗ്ലോബി അവാർഡിൽ രണ്ട് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും നേടി.ഈ അവാർഡുകൾ സൈബർ സുരക്ഷയുടെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കൗൺസി