സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മിഡ്‌ഡേ ബ്രേക്ക് അവലോകനം തുടർന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം

സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മിഡ്‌ഡേ ബ്രേക്ക് അവലോകനം തുടർന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം
യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖല കമ്പനികൾ മിഡ്‌ഡേ ബ്രേക്ക്, നടപടികൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന അവലോകനം മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ അവാർ, തുടർന്നു. ജൂൺ 15-ന് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മിഡ്ഡേ ബ്രേക്കിന്, കമ്പനികൾ തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം, പ്രഥമശുശ്രൂഷ