അബുദാബിയിലെ പെട്രോളിയം ഉൽപന്ന മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കാൻ ട്രേഡിംഗ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി

അബുദാബിയിലെ പെട്രോളിയം ഉൽപന്ന മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കാൻ ട്രേഡിംഗ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി
അബുദാബി, 7 ജൂലൈ 2024 (WAM)-- അബുദാബിയിലെ പെട്രോളിയം ഉൽപന്ന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലയൻ്റുകളുമായും കമ്പനികളുമായും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും പങ്കാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള കൺസൾട്ടേഷനും ആശയവിനിമയത്തിനും കമ്മിറ്റി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക