കസ്റ്റംസ് ലംഘനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പിഴകൾ ഒഴിവാക്കാം, പുതിയ നയവുമായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ്

ദുബായ്, 8 ജൂലൈ 2024 (WAM)-- കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷനുകളിലെ പിഴവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കസ്റ്റംസ് കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്നതിനും ഉപഭോഗക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ് 'വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോഷർ സിസ്റ്റം' എന്ന പുതിയ നയം അവതരിപ്പിച്ചു.ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ...