ഉമ്മുൽ ഖൈവൈൻ ഭരണാധികാരി നഗര ആസൂത്രണ കാര്യങ്ങളുടെ ഉപദേശകനെ നിയമിച്ചു

ഉമ്മുൽ ഖൈവൈൻ ഭരണാധികാരി നഗര ആസൂത്രണ കാര്യങ്ങളുടെ ഉപദേശകനെ നിയമിച്ചു
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഉമ്മുൽ ഖൈവൈൻ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുഅല്ല,  എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായും ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഹെഡ് റാങ്കോടെ നഗരാസൂത്രണ കാര്യങ്ങളുടെ ഉപദേശകനായും ശൈഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഖാലിദ് അൽ മുഅല്ലയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.  നിയമനം, ഒപ്പിടുന്നത് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വ...