വിദേശ സർവകലാശാല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം അവതരിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം

വിദേശ സർവകലാശാല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം അവതരിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം
വിദേശ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ (എച്ച്ഇഐ) നൽകുന്ന ബിരുദങ്ങൾക്കായുള്ള 'യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ' സംവിധാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചു. സാധുത, വിശ്വാസ്യത, സമഗ്രത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് യോഗ്യതകളുടെ തിരിച്ചറിയൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയാണ് സിസ്റ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉ...