രാജ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് യുഎഇ നേതൃത്വം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു: മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ

രാജ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് യുഎഇ നേതൃത്വം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു: മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ
രാജ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലും യുഎഇയിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് നേതൃത്വം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നതായി നാഷണൽ മീഡിയ ഓഫീസിൻ്റെയും യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിലിൻ്റെയും ചെയർമാനായ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഹമദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അജ്മാനിൽ ...