അഡാഫ്‌സ, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നാഷണൽ സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പങ്കാളികൾക്കായി ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു

അഡാഫ്‌സ, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നാഷണൽ സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പങ്കാളികൾക്കായി ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു
കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിനും യുഎഇ വികസനത്തിനും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ  മേഖലയിലെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സംഭാവന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അബുദാബി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി (അഡാഫ്‌സ) ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നാഷണൽ സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പങ്കാളികൾക്കായി  ഒരു ഫോറം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ സർക്കാർ, സ്വക...