പാരീസിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ പുരാവസ്തു സൈറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ദുബായ് കൾച്ചർ അതോറിറ്റി

പാരീസിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ പുരാവസ്തു സൈറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ദുബായ് കൾച്ചർ അതോറിറ്റി
അറേബ്യൻ ചരിത്രത്തെയും നാഗരികതയെയും കുറിച്ച് ഗവേഷകരും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും തമ്മിലുള്ള ആശയങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും കൈമാറ്റം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് അറേബ്യ(ഐഎഎസ്എ) സംഘടിപ്പിച്ച അറേബ്യൻ പഠനങ്ങൾക്കായുള്ള 57-ാമത് സെമിനാറിൽ ദുബായ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ആർട്‌സ് അതോറിറ്റി പങ്കെ...