ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബ് ദുബായിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് യുഎഇയുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും: അംന അൽ ദഹക്ക്

ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബ് ദുബായിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് യുഎഇയുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും: അംന അൽ ദഹക്ക്
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യാപാരത്തിനായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ഹബ്ബ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഡോ. അംന ബിൻത് അബ്ദുല്ല അൽ ദഹക്ക് അൽ ഷംസി പ്രശംസിച്ചു.ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശികമായും ആഗോളതലത്തിലും...