യുഎഇയുടെ സുസ്ഥിരതാ വർഷം; ഒരു എത്തിനോട്ടം

യുഎഇയുടെ സുസ്ഥിരതാ വർഷം; ഒരു എത്തിനോട്ടം
പ്രാദേശികമായി ആഗോളതലത്തിലും നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി 2023 എന്ന 'സുസ്ഥിരതാ വർഷത്തിന്' യുഎഇ സമാപനം കുറിക്കുന്നു.സുസ്ഥിരതാ മുന്നേറ്റം- 197 രാജ്യങ്ങളുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയും പ്രതിനിധികൾ സ്വീകരിച്ച 28-ാം യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സമ്മേളനത്തിന്‍റെ (കോപ്28) പരിസമാപ്തി.- കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക