അബുദാബിയുടെ എണ്ണയിതര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മൂന്നാം പാദത്തിൽ 7.7 ശതമാനവും 2023ലെ ആദ്യ 9 മാസങ്ങളിൽ 8.6 ശതമാനവും വികസിച്ചു

അബുദാബി, 2023 ഡിസംബർ 29,(WAM)--സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെൻ്റർ - അബുദാബി (എസ്‍സിഎഡി) 2022 ലെ ഇതേ കാലയളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 2023 മൂന്നാം പാദത്തിൽ അബുദാബിയുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണ ഇതര ജിഡിപിയിൽ ഗണ്യമായ 7.7 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള അബുദാബിയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പി