എമിറേറ്റിലെ നിർമ്മാണ സൈറ്റുകൾക്കായി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളിന് രൂപം നൽകി ഗ്യാസ് സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി, അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഗതാഗത വകുപ്പ്

എമിറേറ്റിലെ നിർമ്മാണ സൈറ്റുകൾക്കായി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളിന് രൂപം നൽകി ഗ്യാസ് സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി, അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഗതാഗത വകുപ്പ്
നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാരിസ്ഥിതികവും ആരോഗ്യപരവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും അഗ്നി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി, അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വകുപ്പുമായി (ഡിഎംടി) സഹകരിച്ച് ഗ്യാസ് സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി നിർമ്മാണ സൈറ്റുകളിൽ ഗ്യാസ് സില