ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ മുൻനിര മിക്സഡ്-യൂസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ്സ്

ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ മുൻനിര മിക്സഡ്-യൂസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ്സ്
ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പാർക്ക് (ഡിഐപി) അംഗോളയിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ മുൻനിര മിക്സഡ്-യൂസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആഫ്രിക്കൻ വിപണികളിലേക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന പ്രവേശനം ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ്‌സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ആഫ്രിക്കയിലെ അംഗോളയിലെ നൂതനമായ 2,000-ഹെക്‌ടർ സവിശേഷമായ സംയോജിത മിക്സഡ് യൂസ് റെസിഡൻഷ്യ