നികുതി നിയമപാലനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത്തിഹാദ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി

നികുതി നിയമപാലനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത്തിഹാദ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി
ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും യുഎഇയിലെ നികുതി നിയമപാലനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്യൂറോയുടെ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് വിവര ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും പ്രയോജനം നേടുന്നതിനും വേണ്ടി യുഎഇയിലെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തികേതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിവായി ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള