സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ കോസ്റ്റാറിക്കയുമായി യു.എ.ഇ

സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ കോസ്റ്റാറിക്കയുമായി യു.എ.ഇ
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 11,(WAM)--യു.എ.ഇ.യുടെ വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദിയും കോസ്റ്ററിക്കയുടെ വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രി മാനുവൽ തോവറും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പുവച്ചു. രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ. ഒരിക്കൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ, യുഎഇ-കോസ്റ്റാറിക്ക സിഇപിഎ താരിഫുകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും