സിബിയുഎഇ പണ, ബാങ്കിംഗ് വികസനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

സിബിയുഎഇ പണ, ബാങ്കിംഗ് വികസനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 16,(WAM)--2023 ഒക്‌ടോബർ അവസാനത്തിൽ 799.3 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 2023 നവംബർ അവസാനത്തോടെ 797.4 ബില്യൺ ദിർഹമായി മണി സപ്ലൈ അഗ്രഗേറ്റ് എം1 0.2% കുറഞ്ഞതായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോണിറ്ററി ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ 4.9 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് ഇതിന് കാരണം. 2023 നവംബറിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പ