ഡിഎഇ ഫ്ലൈ91 ന് രണ്ട് 'എടിആർ 72-600' വിമാനങ്ങൾ പാട്ടത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഡിഎഇ ഫ്ലൈ91 ന് രണ്ട് 'എടിആർ 72-600' വിമാനങ്ങൾ പാട്ടത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 17,(WAM)--ദുബായ് എയ്‌റോസ്‌പേസ് എൻ്റർപ്രൈസ് (ഡിഎഇ) 2 എടിആർ 72-600 വിമാനങ്ങൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിന് ഫ്ലൈ91 മായി കരാറിലെത്തിയതായി ഇന്ന് അറിയിച്ചു. ഈ വിമാനം 2024-ൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഫ്ലൈ91 ൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിമാനമായിരിക്കും ഇത്.