ആഗോള സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഡബ്ല്യുഇഎഫ് 2024-ൽ വിശദമാക്കി ബിൻ തൂഖ്

ആഗോള സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഡബ്ല്യുഇഎഫ് 2024-ൽ വിശദമാക്കി ബിൻ തൂഖ്
ആഗോള സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ലോകത്തോട് തുറന്ന സാമ്പത്തിക സമീപനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും തന്ത്രപരമായ വിപണികളുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ക്രിയാത്മക സമീപനമാണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത