2023-ൽ 243 ദശലക്ഷം ഗാലൻ ജലവും 9.66 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹവും ലാഭിക്കാൻ ദേവയെ സഹായിച്ച് സ്മാർട്ട് ബോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ

2023-ൽ 243 ദശലക്ഷം ഗാലൻ ജലവും 9.66 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹവും ലാഭിക്കാൻ ദേവയെ സഹായിച്ച് സ്മാർട്ട് ബോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ
ദുബായ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി (ദേവ) ജലഗതാഗത ഭൂഗർഭ പൈപ്പ് ലൈനുകളിലെ ചോർച്ച കണ്ടെത്തുന്നതിന് നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നടപ്പിലാക്കി. ഇത് 2023-ൽ 243 ദശലക്ഷം ഗാലൻ ജലവും 9.66 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹവും ലാഭിക്കാൻ ദേവയെ സഹായിച്ചു.പരമ്പരാഗത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച്