12 മാസത്തിനുള്ളിൽ 8.6 ശതമാനം ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വളർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സിബിയുഎഇ

12 മാസത്തിനുള്ളിൽ 8.6 ശതമാനം ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വളർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സിബിയുഎഇ
2023 നവംബറിൽ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ 682.3 ബില്യൺ ആയി വർധിച്ചതായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് (സിബിയുഎഇ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇത് 2022 നവംബറിലെ AED628.4 ബില്യണുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 8.6 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ AED54 ബില്യണിന്റെ തുല്യമായ വളർച്ചയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.മുൻ വർഷത്തെ ആദ്യ