ഗൾഫ് പ്രസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്‍റായി മുഹമ്മദ് അൽ ഹമ്മദിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ഗൾഫ് പ്രസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്‍റായി മുഹമ്മദ് അൽ ഹമ്മദിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
ബഹ്‌റൈൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൾഫ് പ്രസ് യൂണിയന്‍റെ പുതിയ പ്രസിഡന്‍റായി യുഎഇ ജേർണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഹമ്മദിയെ യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു.ആറ് ഗൾഫ് സഹകരണ രാജ്യങ്ങളിലെ (ജിസിസി) രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രസ്, ജേണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനുകൾ, ബോഡികൾ, സെന്ററുകൾ എന്നിവ അംഗത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന യൂണ