2023-ൽ യുഎഇ ജിഡിപിയിൽ 197 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം സംഭാവന ചെയ്ത് വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രാലയം

2023-ൽ യുഎഇ ജിഡിപിയിൽ 197 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം സംഭാവന ചെയ്ത് വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രാലയം
വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രാലയം (MoIAT) 2023-ലെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, 2023-ൽ 197 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം രേഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മേഖലയായി ഇത് മാറി.യുഎഇ കമ്പനികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ആകർഷണീയതയ്ക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം പ്ര