2023-ലെ യുഎഇയുടെ വളർച്ച 2024-ലും തുടരും: ഒപെക് റിപ്പോർട്ട്

2023-ലെ യുഎഇയുടെ വളർച്ച 2024-ലും തുടരും: ഒപെക് റിപ്പോർട്ട്
യുഎഇയുടെ എണ്ണ ഇതര മേഖല "2023-ൽ ഉടനീളം ശക്തമായ വളർച്ച പ്രകടമാക്കി, 2024-ലും ഈ ഗുണപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്" എന്ന് പെട്രോളിയം കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ (ഒപെക്) വ്യക്തമാക്കി.ജനുവരിയിലെ ഒപെക് പ്രതിമാസ എണ്ണ വിപണി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, യുഎഇ എണ്ണ ഇതര മേഖലയ്ക്കുള്ള പർച്ചേസിംഗ് മാനേജർമാരുടെ സ