സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ നിർമ്മിച്ച മസ്ദർ സിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ് വിശ്വാസികൾക്കായി തുറന്നു

സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ നിർമ്മിച്ച മസ്ദർ സിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ് വിശ്വാസികൾക്കായി തുറന്നു
നഗരങ്ങളെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനായുള്ള ഒരു പരിഹാരമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകൃതമായ അബുദാബി ആസ്ഥാനമായുള്ള സുസ്ഥിരതാ, നൂതന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ മസ്ദർ സിറ്റിയിൽ എസ്തിദാമ മസ്ജിദ് എന്ന പേരിലുള്ള ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.മസ്ദാർ പാർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുതിയ, 500 ചതുരശ്ര മീറ്