അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിൽ പ്രതിരോധശേഷി യുഎഇ പ്രകടമാക്കുന്നു: ജിഎൽആർഐ 2024

അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിൽ പ്രതിരോധശേഷി യുഎഇ പ്രകടമാക്കുന്നു: ജിഎൽആർഐ 2024
സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈറ്റ്‌ഷീൽഡ് പുറത്തിറക്കിയ ഗ്ലോബൽ ലേബർ റെസിലിയൻസ് ഇൻഡക്‌സ് (ജിഎൽആർഐ) 2024 പ്രകാരം അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിൽ പ്രതിരോധശേഷിയിൻ യുഎഇ മുൻനിര സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി.ജിഎൽആർഐ 2024 തൊഴിൽ വിപണികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാലാവസ