നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിനായുള്ള യുഎഇ സെൻ്റർ ആഗോള എഐ വിജ്ഞാന വിനിമയ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു

നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിനായുള്ള യുഎഇ സെൻ്റർ ആഗോള എഐ വിജ്ഞാന വിനിമയ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു
ദാവോസ്, 2024 ജനുവരി 18,(WAM)--ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) വ്യവസായ പ്രമുഖരും നവീനരും വിദഗ്ധരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ യുഎഇ സെൻ്റർ ഫോർ ദി ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ (യുഎഇ സി4ഐആർ) ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചു. ജനുവരി 15 മുതൽ 19 വരെ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം 2024 വാർഷിക യോഗത്ത