അബുദാബി ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു

അബുദാബി ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 22,(WAM)--അബുദാബി ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ, യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഹിസ് ഹൈനസ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിൽ (എഐഎടിസി) സ്ഥാപിക്കുന്ന നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അബുദാബിയിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി എന്നിവയിലെ ഗവ