വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി എയർപോർട്ട് ഷോ

വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി എയർപോർട്ട് ഷോ
എയർലൈൻ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള തലങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങൾ സുഗമമായ പ്രക്രിയകൾ ഉറപ്പാക്കാനും പോരായ്മകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും അവയുടെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ വിപുലീകരിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീഷണികൾ ആഗോളതലത്തിൽ