1,894 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് നൽകി ഷാർജ ചാരിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ

1,894 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് നൽകി ഷാർജ ചാരിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ
ഷാർജ ചാരിറ്റി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ(എസ്‌സി‌ഐ) ജീവകാരുണ്യ സംരംഭമായ ' സ്റ്റുഡന്റ് സപ്പോർട്ട്' വഴി 1,894 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ട്യൂഷൻ ഫീസായ 13.2 ദശലക്ഷം ദിർഹം  നൽകി സഹായിച്ചു.ഇതു കൂടാതെ  വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾക്കായി വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി എസ്‌സി‌ഐ  6.9 ദശലക്ഷം ദിർഹം സമർപ്പിക്കുകയു