ആരോഗ്യ രംഗത്തെ യുഎഇയുടെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അറബ് ഹെൽത്ത് 2024

ജനുവരി 29 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 1 വരെ നടക്കുന്ന അറബ് ഹെൽത്ത് 2024-ൽ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, അബുദാബി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എന്നിവ സംയുക്തമായി നൂതന സംരംഭങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെയും പ്രദർശനമൊരുക്കുന്നു.‘എമിറേറ്റ്സ് ഹെൽത്ത്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏകീകൃത ദേശീയ പ്ലാറ്റ